COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Verantwoording COELO lokale lasten calculator

De lokale lasten calculator biedt gebruikers de mogelijkheid om te berekenen hoe hoog de woonlasten zijn in twee verschillende gemeenten, zodat die eenvoudig kunnen worden vergeleken.

1. Gemeente kiezen bij herindeling

Gemeenten kunnen uit een lijst worden gekozen. Soms bestaan na gemeentelijke herindeling verschillende tarieven voor verschillende delen van de gemeenten. Dan kunnen uit de lijst delen van gemeenten worden gekozen. Als u bijvoorbeeld woont in het deel van de gemeente Maashorst dat voorheen tot de gemeente Uden hoorde dan kunt u de woonlasten in uw deel van de gemeente berekenen door Maashorst/Uden te kiezen. Vanwege de herindeling zijn de procentuele veranderingen ten opzichte van het jaar ervoor niet beschikbaar.

2. Woningwaarde

Als u invult dat er sprake is van een eigen woning, dan kan ook een woz-waarde worden ingevoerd. Dat is niet verplicht. Als hier niets wordt ingevuld, dan rekent de lokale lasten calculator met de gemiddelde woz-waarde van een koopwoning in de eerst opgegeven gemeente. Deze woz-waarde wordt dan ook gebruikt om de tarieven in de andere gemeente te berekenen.

De lokale lasten calculator geeft aan in welke mate de tarieven zijn veranderd ten opzichte van het voorafgaande jaar. De woz-waarde wordt echter ook elk jaar opnieuw vastgesteld. Daarom berekenen we wat de woz-waarde vorig jaar was. Dit doen we op basis van de gemiddelde waardestijging in de betreffende gemeenten. Op basis van die aangepaste woz-waarde worden de lasten voor het voorafgaande jaar berekend, en daaruit de mutatie.

3. Huishoudensomvang

Bij de grootte van het huishouden kan een keus worden gemaakt tussen een één-, twee-, drie- of vierpersoonshuishouden.

4. Tarieven en heffingskortingen

Sommige gemeenten kennen een heffingskortingHeffingskorting Een heffingskorting is een eenmalige korting per huishouden op de lokale lasten (gerekend als de som van de ozb, afvalstoffenheffing en de rioolheffing) die door enkele gemeenten wordt uitgekeerd., een bedrag dat van de woonlasten afgaat. Deze kan gekoppeld zijn aan een specifieke belastingBelasting Een verplichte betaling aan een overheid waar geen directe (individuele) tegenprestatie tegenover staat., of het karakter hebben van een korting op de gehele aanslag. Als de heffingskorting is gekoppeld aan een bepaalde heffingHeffing Belasting of bestemmingsheffing. is het kortingsbedrag door ons simpelweg afgetrokken van het tarief. Alleen in de overige gevallen spreken wij van een heffingskorting.

5. RioolheffingRioolheffing De rioolheffing is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om werkzaamheden in het gemeentelijke waterbeheer te bekostigen. De grootste watertaak voor gemeenten is het rioolbeheer. De rioolheffing kan van de eigenaar en/of van de gebruiker van een pand worden geheven. In de meeste gevallen is de rioolheffing een vast bedrag. In sommige gevallen is de rioolheffing afhankelijk van de waarde van de woning of van het waterverbruik.

Bij de rioolheffing bestaat onderscheid tussen een rioolheffing voor gebruikers en een rioolheffing voor eigenaren van woningen. Wanneer “eigen woning” is gekozen is het vermelde cijfer de som van beide.

Een enkele gemeente hanteert een tariefsysteem voor de rioolheffing gebruikers dat afhankelijk is van de woz-waarde van de woning. Als is ingevuld dat er geen sprake is van een eigen woning, dan wordt uitgegaan van de gemiddelde waarde van een woning die wordt verhuurd door een woningcorporatie in de betreffende gemeente. De gegevens zijn, net als de waarde van koopwoningen, afkomstig van het CBS en de Waarderingskamer.

Ook de rioolheffing voor eigenaren kan afhankelijk zijn van de woz-waarde. In dat geval worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de ozb (zie boven).

6. Uitgangspunten waterverbruik en afvalaanbod

Het tarief van de rioolheffing en de afvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren. is vaak een vast bedrag per jaar, eventueel afhankelijk van de huishoudensomvang. Daar waar tarieven gerelateerd zijn aan waterverbruik (rioolheffing) of afvalaanbod (afvalstoffenheffing) zijn veronderstellingen gemaakt om te komen tot jaarbedragen per huishouden. Voor het afvalaanbod wordt gebruik gemaakt van het gemiddeld aanbod van rest- en gft-afval per inwoner per gemeente dat het CBS publiceert. De meest recente cijfers zijn twee jaar oud. Gemeenten kunnen daarna nog diftar hebben ingevoerd of tarieven hebben aangepast. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het afvalaanbod hierdoor verandert. We corrigeren de CBS-cijfers daarom voor recente tariefontwikkelingen.

Diftar heeft bij de rioolheffing veel minder invloed dan bij de afvalstoffenheffing. Wij houden er daarom geen rekening mee. Waar van toepassing is voor een éénpersoonshuishouden uitgegaan van een waterverbruik van 46 kubieke meter. Bij een meerpersoonshuishouden gaan we uit van een omvang van drie personen en van een waterverbruik van 135 kubieke meter. Waar tot een verbruik van 250 kubieke meter hetzelfde tarief van toepassing is, spreken we van een vastrecht. Bij een tarief dat is gekoppeld aan de woz-waarde gaan we voor eigenaar-bewoners uit van de gemiddelde woningwaarde van koopwoningen in de gemeente. Voor huurders gaan we uit van de gemiddelde woz-waarde van woningen in bezit van woningcorporaties in de gemeente.

7. ToeristenbelastingToeristenbelasting Belasting op het verblijf binnen een gemeente door niet-inwoners. Niet iedere gemeente heft toeristenbelasting. Het betreft vaak een vast bedrag per overnachting.

Waar het tarief afhangt van het soort accommodatie (camping, hotel, etc.) wordt uitgegaan van een hotel.
Waar het tarief afhangt van de overnachtingsprijs is uitgegaan van een bedrag dat jaarlijks wordt verhoogd op basis van de consumentenprijsindex voor accommodaties (CBS). Waar het tarief afhangt van het aantal sterren is uitgegaan van drie sterren.

8. Bouwvergunning

De kosten van een bouwvergunning hangen meestal af van de bouwkosten. Waar dit niet het geval is, is geen bedrag ingevuld. De vermelde tarieven zijn inclusief de eventuele kosten voor welstand.

9. Bronnen

De gegevens zijn gebaseerd op opgaven van de afzonderlijke gemeenten aan COELO. In eerste instantie is daarbij gebruik gemaakt van een elektronisch vragenformulier, waarin diverse controles zitten ingebouwd. Enkele gemeenten hebben een vragenlijst zonder controles ingevuld. Van een groot aantal gemeenten is aanvullende informatie per e-mail, telefoon of post verkregen. De gegevens zijn waar mogelijk vergeleken met die van vorig jaar, en bij grote veranderingen is navraag gedaan.

10. Fouten

Mocht de lokale lasten calculator onjuiste informatie bevatten, dan verzoeken wij dit door te geven via coelo@rug.nl.

11. Disclaimer

Het Centrum voor Onderzoek van Economie van de Lokale Overheden (COELO) betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de lokale lasten calculator. Wij doen ons best de informatie actueel te houden. Hiervoor zijn wij afhankelijk van tal van externe partijen.

Aan de door de lokale lasten calculator vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. COELO geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. COELO wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de lokale lasten calculator van de hand. COELO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de lokale lasten calculator.

Terug naar de Lokale Lasten Calculator.

Scroll naar boven