COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

NIEUWS

Nieuws

Klik hier voor alle nieuwsberichten van COELO

  • Kiezers straffen gemeentebestuurders ook als die doen wat kiezers zeggen te willen 04 juli - Als kiezers wordt gevraagd of ze het eens zijn met hogere gemeentelijke belastingen in ruil voor hogere sociale uitgaven, dan is een duidelijk verschil te zien: mensen die linkser stemmen zijn het hier vaker mee eens. Toch leiden politieke verschuivingen na verkiezingen niet tot veranderingen in het belastingbeleid. Wij bestudeerden de periode 1998 – 2021,… Lees meer...
  • Ontwikkeling leges omgevingsvergunning om te bouwen 2021-2023 26 juni - Vanaf 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deels van kracht geworden. Daarmee komt de kwaliteitscontrole voor een deel van de bouwprojecten te liggen bij particuliere bedrijven. Gemeenten hebben daardoor minder werkzaamheden bij het verstrekken van een omgevingsvergunningOmgevingsvergunning Wie wil (ver)bouwen moet vaak een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Vroeger waren meerdere vergunningen nodig, zoals een milieuvergunning, een sloopvergunning of een monumentenvergunning, maar met ingang van 1 oktober 2010 zijn deze allemaal gebundeld in de omgevingsvergunning. om te bouwen. Dit betekent dat zij minder kosten maken die verband houden met bouwvergunningen.… Lees meer...
  • Onderzoekers: invoering planbatenheffing is haalbaar en stimuleert woningbouw 22 juni - Een van de redenen waarom de bouw van woningen achterblijft bij de behoefte is de schaarste aan betaalbare bouwgrond. Een Kamermeerderheid en het recente coalitieakkoord spreken zich uit voor invoering van een planbatenheffing en een grondbelasting om dit probleem aan te pakken. COELO en ESBL onderzochten hoe deze heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. in Nederland kunnen worden ingevoerd, en… Lees meer...
  • Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie 13 juni - COELO werkte mee aan de beleidsdoorlichting van de onderdelen Openbaar bestuur en Democratie van het ministerie van BZK. Een beleidsdoorlichting geeft, gebaseerd op bestaande evaluatieonderzoeken, een beeld van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid. Doordat op basis van de beschikbare onderzoeken slechts op enkele dossiers conclusies kunnen worden getrokken over doeltreffendheid en… Lees meer...

ONDERZOEK

stadhuisCOELO is het meest bekend door zijn Atlas van de Lokale Lasten (zie ook hieronder). Maar het COELO doet nog veel meer onderzoek naar de economie van de lagere overheden. Klik hier voor alle publicaties.

Klik hier voor een overzicht van een aantal interessante inzichten uit COELO-onderzoek.

COELO

Duisenberg Building

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons onderzoek richt zich op gemeenten, waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen., provincies en woningcorporaties. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Wij willen onze academische kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)

ATLAS LOKALE LASTEN

Atlas lokale lastenCOELO, het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten, publiceert sinds 1997 ieder jaar de Atlas van de lokale lasten. De atlas geeft een overzicht van de hoogte en ontwikkeling van belastingen en heffingen van alle gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt in de Atlas van de lokale lasten de volgende informatie vinden:

– een landelijk overzicht van ontwikkelingen op macroniveau. Hier wordt onder meer ingegaan op de volgende vragen: Wat is de gemiddelde stijging van woonlasten landelijk gezien? Hoe hoog zijn lokale belastingen in vergelijking met andere aan wonen gerelateerde belastingen? En als de woz-waarden stijgen, wat gebeurt er dan met de ozbozb De ozb staat voor onroerendezaakbelastingen. Er zijn drie tarieven: één op het bezit van een woning, één op het bezit van een ander soort pand (niet-woningen) en één op het gebruik van een niet-woning. De belasting bedraagt een percentage van de waarde van de woning of niet-woning (de woz-waarde).?

interactieve kaarten. Op deze kaarten is per gemeente, provincie of waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. te zien is welke bedragen worden betaald voor belastingen en heffingen en wat de mutatie is ten opzichte van vorig jaar. Ook is bijvoorbeeld op kaarten te zien welk tariefsysteem gemeenten gebruiken voor de afvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren. en rioolheffingRioolheffing De rioolheffing is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om werkzaamheden in het gemeentelijke waterbeheer te bekostigen. De grootste watertaak voor gemeenten is het rioolbeheer. De rioolheffing kan van de eigenaar en/of van de gebruiker van een pand worden geheven. In de meeste gevallen is de rioolheffing een vast bedrag. In sommige gevallen is de rioolheffing afhankelijk van de waarde van de woning of van het waterverbruik.. Ook zijn kaarten opgenomen die weergegeven wat er in totaal wordt betaald aan gemeente, provincie en waterschap.

– de lokale lasten calculator. Met de Lokale lasten calculator is het mogelijk om de woonlasten in uw gemeente te berekenen en vergelijken met die van een andere gemeente.

– de benchmark van de gemeentelijke woonlastenGemeentelijke woonlasten De ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vormen samen, na aftrek van een eventuele heffingskorting, de gemeentelijke woonlasten.. De benchmark vergelijkt de hoogte van de gemeentelijke woonlasten per provincie, en vanaf 2022, voor de G40 en G4.

rangnummers van gemeenten. De gemeente met de laagste woonlasten krijgt rangnummer 1. Er zijn afzonderlijke rangnummers voor woonlasten voor huurders en huishoudens met een koopwoning.

databestanden. In de excelbestanden vindt u de belangrijkste tarieven van en betaalde bedragen aan gemeenten, waterschappen en provincies.

Scroll naar boven