COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Ontwikkeling leges omgevingsvergunning om te bouwen 2021-2023

Vanaf 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deels van kracht geworden. Daarmee komt de kwaliteitscontrole voor een deel van de bouwprojecten te liggen bij particuliere bedrijven. Gemeenten hebben daardoor minder werkzaamheden bij het verstrekken van een omgevingsvergunningOmgevingsvergunning Wie wil (ver)bouwen moet vaak een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Vroeger waren meerdere vergunningen nodig, zoals een milieuvergunning, een sloopvergunning of een monumentenvergunning, maar met ingang van 1 oktober 2010 zijn deze allemaal gebundeld in de omgevingsvergunning. om te bouwen. Dit betekent dat zij minder kosten maken die verband houden met bouwvergunningen. Omdat de opbrengst uit de legesverordening maximaal kostendekkend mag zijn, zou dat zich kunnen vertalen in lagere tarieven voor bouwvergunningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarom monitoren hoe de tarieven van een omgevingsvergunning om te (ver)bouwen zich ontwikkelen na het van kracht worden van de Wkb. Om de ontwikkeling te monitoren is allereerst een nulmeting nodig. COELO heeft deze nulmeting uitgevoerd.

In dit rapport presenteren wij de resultaten van het onderzoek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het rapport hier openbaar gemaakt.

Scroll naar boven