Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt terwijl tarief daalt

De enige echte belastingen die de provincies heffen zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het tarief is een percentage van de hoofdsom van de landelijke motorrijtuigenbelasting zoals die gold per 1 april 1995. Het tarief dat provincies hanteren is gemiddeld 0,1 procent lager dan vorig jaar. De opbrengst stijgt echter met 2,2 procent. Dat komt doordat er meer personenauto’s komen, en deze ook zwaarder worden. Gemeenten stellen hun ozb-tarieven doorgaans neerwaarts bij als de WOZ-waarden sterk stijgen. Provincies lijken hun tarieven echter niet te corrigeren voor de ontwikkeling van hun belastinggrondslag, zie dit artikel in ESB. Op bladzijde 106 tot en met 109 van de Atlas van de lokale lasten vindt u meer informatie.

 

18 juli 2018

Politieke concurrentie en integriteit in lokaal bestuur

In antwoord op de recente affaires zijn diverse voorstellen gedaan om de integriteit in de gemeentelijke politiek te bewaken. Helaas zijn die allemaal gebaseerd op een top-down benadering, waarbij burgemeesters, de Minister van BZK, Comissarissen van de Koning of de AIVD direct moeten kunnen ingrijpen in de lokale politiek. Dat werkt vaak niet, ondergraaft de lokale autonomie èn de keuzevrijheid van burgers. Het is veel beter om vol in te zetten op het vergroten van politieke concurrentie binnen gemeenten, met de rechterlijke macht als stok achter de deur.


Dit betoogt COELO-onderzoeker Joes de Natris in de meest recente Binnenlands Bestuur.

 

1 mei 2018