COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Publicaties

Pagina’s voor overzichten publicaties en menu Onderzoek

Overig

Naast het onderzoek dat valt onder een van de kopjes rechts op deze pagina zijn er nog onderzoeken die minder gemakkelijk in een hokje kunnen worden geplaatst. Hieronder een overzicht.

Armoedebeleid

Hoewel de rijksoverheid primair verantwoordelijk is voor een eerlijke inkomensverdeling, ligt er voor gemeenten en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. ook een taak. Gemeenten kunnen maatwerk bieden bij armoedebestrijding. Gemeenten en waterschappen kunnen belastingBelasting Een verplichte betaling …

Armoedebeleid Lees meer »

Financiële positie

Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe goed of hoe slecht een gemeente er financieel voor staat. Dit is niet uit één kengetal af te lezen. Twee gemeenten die hetzelfde scoren op een bepaald kengetal kunnen er heel verschillend voor staan. Of een hoge schuld nadelig is voor de financiële positie hangt er bijvoorbeeld …

Financiële positie Lees meer »

Woningcorporaties

De sociale huurmarkt in Nederland is in handen van woningcorporaties (ook wel woningbouwverenigingen of woningstichtingen genoemd). Woningcorporaties zijn semipublieke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de sociale huisvesting Nederland. Ook hebben ze taken op het gebied van leefbaarheid en het combineren van wonen en zorg. Ze bekleden een bijzondere middenpositie tussen markt, staat en samenleving en …

Woningcorporaties Lees meer »

Afval

Gemeenten kunnen een afvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren. heffen om de kosten te dekken …

Afval Lees meer »

Waterbeheer

Alle overheidslagen zijn betrokken bij het waterbeheer. De belangrijkste ‘overheids’instanties op dit gebied zijn: WaterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. (zorgen voor droge voeten en schoon water) Gemeenten (riolering) Drinkwaterbedrijven (overheidsbedrijven die de drinkwatervoorziening verzorgen) Waterschappen heffen belastingen …

Waterbeheer Lees meer »

Financiële verhoudingen

Het geld voor gemeenten en provincies komt grotendeels van de rijksoverheid. Decentrale overhedenDecentrale overheden Decentrale overheden vormen de overheidslagen naast de centrale overheid. In Nederland kennen we naast de rijksoverheid gemeenten, provincies en waterschappen. hebben dus een financiële verhouding met het Rijk. Het Rijk bepaalt ook welke belastingen gemeenten en provincies mogen heffen, en hoe …

Financiële verhoudingen Lees meer »

Decentralisatie en bestuurlijke schaal

Het gemeentelijke landschap van Nederland is continu aan verandering onderhevig. Bijna elk jaar vindt een aantal herindelingen plaats, waarbij nieuwe, grotere gemeenten worden gevormd. Daarnaast besluiten veel gemeenten om hun taken niet langer alleen uit te voeren, maar om te gaan samenwerking met omliggende gemeenten. De Rijksoverheid heeft op dit gebied steeds meer een sturende …

Decentralisatie en bestuurlijke schaal Lees meer »

Lokale democratie

Lokaal beleid wordt geformuleerd door gemeenteraden en colleges van wethouders en burgemeester. Hierbij moeten zij rekening houden met nationale wetgeving en sturing, en wat de kiezer wil van de gemeente speelt hierbij ook een grote rol. Andersom heeft beleid ook effect op de kiezer, zo kunnen gemeentelijke herindelingen leiden tot een lagere opkomst in verkiezingen, …

Lokale democratie Lees meer »

Lokale belastingen

Over lokale lasten is veel te doen. COELO verzamelt al sinds 1998 gegevens op dit terrein en publiceert met enige regelmaat belangrijke onderzoeken op dit gebied. Jaarlijks terugkerende publicaties van COELO zijn de Atlas van de lokale lasten en Kerngegevens belastingen grote gemeenten. De Atlas van de lokale lasten is een gezaghebbende publicatie die een …

Lokale belastingen Lees meer »

Scroll naar boven